Najčešća pitanja i odgovori

 • Općenita pitanja

 • Što su to mirovinska osiguravajuća društva – MOD-ovi?
  • MOD-ovi su društva koja isplaćuju mirovine u okviru obveznog i dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje, te mirovine na temelju jednokratne izravne uplate osoba u mirovinsko osiguravajuće društvo u skladu sa Zakonom o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14, 29/18, 115/18 i 156/23).

 • Koje vrste mirovina nudi Raiffeisen MOD?
  • Obvezne mirovine

   Društvo u okviru obveznoga mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje nudi ugovaranje i isplatu sljedećih mirovina:

   • doživotnu mjesečnu starosnu odnosno prijevremenu starosnu mirovinu,
   • doživotnu mjesečnu invalidsku mirovinu,
   • obiteljsku mjesečnu mirovinu.

   Isplata mirovine iz obveznoga mirovinskog osiguranja moguća je u jednom od sljedećih oblika:
    
   • pojedinačna mirovina,
   • zajednička mirovina – isplaćuje se korisniku mirovine ili doživotno bračnomu drugu koji nadživi korisnika,
   • pojedinačna mirovina sa zajamčenim razdobljem – isplaćuje se korisniku, s time da se u slučaju smrti korisnika prije isteka zajamčenog razdoblja isplata nastavi imenovanomu korisniku do isteka zajamčenog razdoblja,
   • zajednička mirovina sa zajamčenim razdobljem – isplaćuje se korisniku ili doživotno bračnomu drugu koji nadživi korisnika, a u slučaju da oboje umru prije isteka zajamčenog razdoblja, imenovanomu korisniku do isteka zajamčenog razdoblja.

   Dobrovoljne mirovine

   Društvo u okviru dobrovoljnog mirovinskog osiguranja nudi doživotnu mirovinu i privremenu mirovinu, a može nuditi i promjenjivu mirovinu, djelomične jednokratne isplate i druge vrste mirovina prema svom mirovinskom programu.

   Doživotna mirovina može se ugovoriti kao pojedinačna ili zajednička. Zajedničke mirovine iz dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja mogu se ugovoriti samo ako i bračni drug korisnika mirovine ima navršenih 50 godina.
     Privremena mirovina je obročna isplata u novcu, koju Društvo u okviru dobrovoljnoga mirovinskog osiguranja isplaćuje korisniku mirovine na temelju ugovora o mirovini, a koja se ne može ugovoriti na razdoblje kraće od pet godina.
   Kod svih dobrovoljnih mirovina na temelju doznake iz dobrovoljnog mirovinskog fonda prilikom početka korištenja mirovine moguća je jednokratna isplata u iznosu do 30% od ukupno uplaćenih sredstava. Djelomična jednokratna isplata je moguća samo ako korisniku već nije isplaćena djelomična jednokratna isplata putem Društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Na jednokratnu isplatu ne obračunava se naknada.

 • Je li izračun mjesečne mirovine bruto ili neto?
  • Mirovina iz drugog stupa isplaćuje se u bruto iznosu i oporezuje prema Zakonu o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20, 151/22, 114/23). Stope poreza na dohodak za umirovljenike su umanjene (50% niže od redovnih stopa poreza na dohodak) ovisno o poreznim razredima.
   Mirovna iz trećeg stupa (dobrovoljno mirovinsko osiguranje) nije predmet oporezivanja i isplaćuje se u neto iznosu.
   Iznos djelomične jednokratne isplate od 20% ukupno kapitaliziranih sredstava iz drugog stupa isplaćuje se u bruto iznosu i oporezuje Zakonu o porezu na dohodak na isti način kao i mirovina iz drugog stupa.

 • Usklađuje li se iznos mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja?
  • Mirovina iz 2.stupa usklađuje se prema stopi promjene indeksa potrošačkih cijena najmanje dva puta godišnje za prethodno polugodište. Indeks potrošačkih cijena utvrđuje se prema podacima Državnog zavoda za statistiku.
   Indeks potrošačkih cijena određuje se usporedbom promjene indeksa potrošačkih cijena za razdoblje:
   01.01.-30.06. tekuće godine u odnosu na razdoblje 01.07.-31.12. prethodne godine
   01.07.-31.12. tekuće godine u odnosu na razdoblje 01.01.-30.06. tekuće godine. 

   Korisnik mirovine ima pravo na usklađivanje visine mirovine prema ugovoru o mirovini koji je bio aktivan (na snazi) u prethodnom polugodištu (npr. za usklađivanje koje se provodi za prvo polugodište tekuće godine, to su svi oni ugovori kojima je datum početka isplate po ugovoru do 30.06. tekuće godine pod uvjetom da ugovor do tog istog datuma nije prestao biti na snazi (nije istekao) i to na način da:
   01.04. isplaćuje se usklađena mirovina za 04.mjesec uz isplatu zaostataka usklađenja mirovine za 1., 2. i 3. mjesec. Mirovina se usklađuje za promjenu indeksa potrošačkih cijena u razdoblju 01.07.-31.12. prethodne godine,
   01.10. isplaćuje se usklađena mirovina za 10.mjesec uz isplatu zaostataka usklađenja mirovine za 7., 8. i 9. mjesec. Mirovina se usklađuje za promjenu indeksa potrošačkih cijena u razdoblju 01.01.-30.06. tekuće godine. 
    

   Primjer: Usklađenje mirovine za prvo polugodište 2023
          
   Indeks potrošačkih cijena (CPI) za 1.1.-30.6.2023: 3.10%
   Datum usklađenja mirovina 01.10.2023.
          
   Ugovor 1
   Ugovor u isplati od Iznos mirovine prije usklađenja Iznos mirovine nakon usklađenja Iznos zaostataka
   01.01.2020 100 103.1 9.3
   Korisnik 1.10. primi uvećanu mirovinu za 10. mjesec u iznosu 103.1 te zaostatke za 7., 8. i 9. mjesec u iznosu 9.3
          
   Ugovor 2
   Ugovor u isplati od Iznos mirovine prije usklađenja Iznos mirovine nakon usklađenja Iznos zaostataka
   01.06.2023 100 103.1 9.3
   Korisnik 1.10. primi uvećanu mirovinu za 10. mjesec u iznosu 103.1 te zaostatke za 7., 8. i 9. mjesec u iznosu 9.3
          
   Ugovor 3
   Ugovor u isplati od Iznos mirovine prije usklađenja Iznos mirovine nakon usklađenja Iznos zaostataka
   01.08.2023 100 100 0
   Korisnik je krenuo u isplatu nakon završetka razdoblja na koje se usklađenje odnosi tj. nakon 30.6.2023 te on neće dobiti uvećanje mirovine za promatrani period.
   Prvo uvećanje mirovine će dobiti 1.4.2024. za period 1.7.-31.12.2023. kada će dobiti i zaostatke za 1., 2. i 3. mjesec 2024. godine

 • Usklađuje li se iznos mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja?
  • Mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja se ne usklađuju.

 • Kolike su naknade u MOD-u?
  • Naknade za troškove MOD-a, odnosno troškove ugovaranja i isplate mirovina ovise od vrste mirovine koju korisnik mirovine ugovori.

   Obvezno mirovinsko osiguranje:

   • 1,5% od iznosa primljene doznake - jednokratno
   • 0,17% od iznosa primljene doznake - godišnje
   Sve naknade su već uračunate u iznos mjesečne mirovine i ne umanjuju dodatno iznos mirovine te uključuju sve troškove Društva.

   Dobrovoljno mirovinsko osiguranje:

   Privremena ubrzana mirovina: Naknada Društva, računa se kao postotak od primljenog iznosa doznake umanjene za djelomičnu jednokratnu isplatu:
   • 1,95% - jednokratno, i
   • 0,95% godišnje za vrijeme trajanja isplate mirovine prema ugovoru o mirovini

   Privremena mirovina 5-20 godina: Naknada Društva, računa se kao postotak od primljenog iznosa doznake umanjene za djelomičnu jednokratnu isplatu:
   • 1,95% - jednokratno
   • godišnje za vrijeme trajanja isplate mirovine prema ugovoru o mirovini i to za:
    

   Trajanje ugovora

   Godišnja naknada

   5

   0,950%

   6

   0,831%

   7

   0,748%

   8

   0,687%

   9

   0,642%

   10

   0,606%

   11

   0,579%

   12

   0,557%

   13

   0,540%

   14

   0,526%

   15

   0,516%

   16 0,508%
   17 0,502%
   18 0,498%
   19 0,495%
   20 0,494%
    

   Doživotne mirovine:  Naknada Društva, računa se kao postotak od primljenog iznosa doznake umanjene za djelomičnu jednokratnu isplatu:
   • 1,5% - jednokratno i
   • 0,5% godišnje za vrijeme trajanja isplate mirovine prema ugovoru o mirovini

   MOD ima pravo na godišnju naknadu za upravljanje imovinom za pokriće tehničkih pričuva u iznosu od 0,6% godišnje ukupne imovine umanjene za financijske obveze imovine za pokriće tehničkih pričuva u 2021. godini, a za svaku sljedeću godinu najveća stopa umanjuje se za 10% u odnosu na stopu naknade koja se primjenjivala u prethodnoj godini, zaokruženo na tri decimale, sve dok takvim smanjenjem najveća stopa naknade ne dosegne 0,3%.

 • Postoje li ostali troškovi prilikom isplate mirovina?
  • Ne. Iznos mjesečne mirovine definiran je Ugovorom o mirovini,  to je onaj iznos koji će Raiffeisen MOD stvarno isplatiti direktno korisniku mirovine, odnosno korisniku mirovine i poreznoj upravi ukoliko je korisnik mirovine obveznik plaćanja poreza na dohodak po mirovini.

 • Koji su uvjeti i procedura ako želim primati mirovinu iz obveznog mirovinskog osiguranja (2. stup)?
  • 1. Osoba osigurana u 1. i 2.  mirovinskom stupu podnosi Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (HZMO) zahtjev za mirovinu.

   2.  Ako je osiguranik podnio zahtjev za starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu na adresu prebivališta dobiva obavijest REGOS-a o informativnom izračunu mirovine. Obavijest sadrži informativni izračun Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i informativni izračun mirovine mirovinskog osiguravajućeg društva.

   3. Na osnovi izračuna treba donijeti odluku o izboru mirovine samo iz 1. ili iz oba obvezna stupa mirovinskog osiguranja. O izboru mirovine osiguranici su obvezni na šalteru REGOS-a, u bilo kojoj poslovnici FINA-e, dati osobno potpisanu Izjavu o vrsti mirovine za koju su se opredijelili.

   4. Podatak o vrsti izabrane mirovine REGOS dostavlja HZMO-u, na temelju kojeg HZMO budućem korisniku mirovine donosi rješenje o priznavanju prava na mirovinu
             
            A) ako je izbor mirovina samo iz 1. stupa, HZMO će  odrediti  mirovinu kao da je osiguranik bio osiguran samo u 1. stupu. Ovaj izbor znači istupanje iz 2.  stupa, a ukupna sredstva kapitaliziranih doprinosa prenose se u državni proračun.
             
            B) ako je izbor kombinirana mirovina iz 1. i iz 2.  stupa, HZMO će odrediti  osnovnu mirovinu iz 1. stupa i dostaviti REGOS-u podatke iz Rješenja radi daljnjeg postupanja:

                        i. Po zaprimanju konačnog rješenja HZMO, korisnik mirovine na šalteru REGOS-a u bilo kojoj poslovnici FINA-e ispunjava Prijavu o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva (R-POD obrazac). 
    
                        ii. Protekom zakonskih rokova od predaje R-POD obrasca, ako osiguranik nije promijenio svoju odluku o izboru mirovinskog osiguravajućeg društva (MOD), ukupna sredstva prenose se odabranom MOD-u. 
    
                        iii. Korisnik mirovine s izabranim MOD-om sklapa ugovor o mirovini a iz  doznačenih  sredstava, u skladu sa sklopljenim ugovorom, MOD isplaćuje mirovinu iz 2.  stupa.

 • Što je povoljnije za buduće korisnike mirovine: sredstva iz 2. stupa vratiti u 1. stup i primati mirovinu samo iz sustava generacijske solidarnosti ili ostati u 2. stupu i primati obje mirovine iz 1. i 2. stupa?
  • Ne postoji univerzalni odgovor koji bi bio jednak za sve buduće korisnike mirovina. Konačni izračun visine mirovine je individualan i potrebno je prethodno se informirati o svim oblicima i vrstama mirovine koje se nude u okviru 2.  stupa. U okviru postupka za ostvarivanje prava na mirovinu, Središnji registar osiguranika će na Vašu adresu poslati informativni izračun mirovine iz kojeg ćete moći saznati koja je mirovina za Vas povoljnija.
   No i prije podnošenja zahtjeva za mirovnu, uvijek možete izračunati svoju mirovinu iz 2.  stupa pristupom na našem web kalkulatoru.

 • Hoću li u svakom slučaju dobiti informativni izračun mirovine od REGOS-a?
  • Nakon podnošenja zahtjeva za mirovinu u HZMO, informativni izračun mirovine od REGOS-a će na svoju adresu prebivališta dobiti svi osiguranici koji su podnijeli zahtjev za starosnom ili prijevremenom starosnom mirovinom.

   Budućim korisnicima obiteljske i invalidske mirovine će se u postupku ostvarivanja prava na mirovinu odrediti povoljnija mirovina bez slanja informativnog izračuna.

 • Moram li uvijek davati Izjavu o izboru mirovine?
  • Svaki osiguranik koji traži priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu, te je tijekom mirovinskog staža uplaćivao doprinose u 2.  stup, odnosno u obvezno mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, obvezno mora na šalteru REGOS-a u FINI dati Izjavu o izboru mirovine.

   Bez Vaše Izjave kojom birate želite li mirovinu samo iz 1. stupa ili iz 1. i iz 2.  stupa, Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ne može donijeti rješenje o priznanju prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu.

 • Što se događa s mojim sredstvima iz 2. stupa ako se odlučim za mirovinu samo iz 1. stupa?
  • Vaša kapitalizirana sredstva iz 2. stupa prenose se u državni proračun te se mirovina iz 1. stupa izračunava kao da nikada niste bili osigurani u 2. stupu.

 • Kako ostvariti jednokratnu isplatu od 20% iz 2. stupa?
  • Djelomična jednokratna isplata u visini od najviše 20% ukupno kapitaliziranih sredstava na temelju individualne kapitalizirane štednje iz 2.  stupa može se ugovoriti samo ako je Vaša osnovna starosna odnosno prijevremena starosna mirovina iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti veća od najniže mirovine prema propisu kojim je uređeno obvezno mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti. Podatak o tome ispunjavate li navedeni uvjet možete pronaći na Informativnom izračunu mirovine kojeg ste dobili od Središnjeg registra osiguranika (REGOS).

   Djelomična jednokratna isplata u visini od najviše 20% kapitaliziranih sredstava iz 2.  stupa ugovara se s mirovinskim osiguravajućim društvom sklapanjem ugovora o mirovini, a isplaćuje se zajedno s prvom mirovinom.

 • Kako ugovoriti isplatu mirovine iz obveznog mirovinskog osiguranja s Raiffeisen MOD?
  • Nakon što ostvarite pravo na mirovinu, i HZMO donese rješenje o mirovini s osnovnom mirovinom, te nakon što je završen postupak odabira mirovinskog osiguravajućeg društva putem REGOS-a, potpisujete ugovor s Raiffeisen mirovinskim osiguravajućim društvom prema obliku mirovine kojeg odaberete.

 • Postoje li razlike u isplati mirovina između Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i Raiffeisen mirovinskog osiguravajućeg društva?
  • Za razliku od mirovina koje isplaćuje HZMO, koje se isplaćuju za protekli mjesec, Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo isplaćuje mirovine unaprijed, najkasnije do 5. dana u tekućem mjesecu.
   U slučaju ugovorene mirovine sa zajamčenim razdobljem, Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo isplaćuje mirovinu imenovanim korisnicima do isteka zajamčenog razdoblja i nakon što korisnik mirovine umre.
   Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo nastavlja isplaćivati mirovine i u slučaju da se korisnik mirovine ponovno zaposli. Mirovina također pripada korisniku i za mjesec u kojem je umro.

 • Koliko dugo korisnik mirovine prosječno prima svoju starosnu mirovinu?
  • Prema posljednjim javno dostupnim podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, korisnici starosnih mirovina svoju starosnu mirovinu prosječno primaju 21 godinu i 3 mjeseca. Od toga muškarci starosnu mirovnu prosječno primaju 18 godina i 11 mjeseci, a žene prosječno 24 godina i 9 mjeseci. Kada se isti podaci usporede s javno dostupnim podacima iz 2003. godine, kada su korisnici starosnih mirovina svoju mirovinu prosječno primali 15 godina (od čega muškarci prosječno 14 godina, a žene prosječno 18 godina), proizlazi da je kroz 18 godina prosječno primanje starosne mirovine produljeno 6 godina. Uzimajući u obzir ovakve trendove, za očekivati je da će se prosječno primanje starosne mirovine u budućnosti još više produljiti.

 • Zašto se mirovina koju ugovorim sa Raiffeisen MOD-om razlikuje od mirovine navedene u informativnom izračunu REGOS-a?
  • Iznos mirovine iz 2. stupa naveden u Informativnom izračunu kojeg ste zaprimili od REGOS-a razlikuje se od iznosa mirovine koji ugovarate s Raiffeisen MOD-om prvenstveno zbog razlike u datumu početka isplate mirovine iz MOD, ali i zbog isplate zaostataka.
   REGOS u trenutku kreiranja informativnog izračuna nema saznanja kada će zaista započeti isplata Vaše mirovine iz 2. stupa te kao datum isplate mirovine iz 2. stupa uzima datum Vašeg umirovljenja.
   Međutim, zajedno sa prvom isplatom mirovine isplaćuju Vam se i zaostatci mirovina od datuma umirovljenja do datuma početka isplate iz Raiffeisen MOD ako odaberete tu mogućnost, a isti nisu prikazani na informativnom izračunu REGOS-a.

 • Mogu li koristiti osobni odbitak pri isplati mirovine iz 2. stupa?
  • Osobni odbitak možete koristiti pri isplati mirovine iz 2. stupa uz uvjet da isti nije iskorišten  u cijelosti pri isplati mirovine ili plaće kod drugih isplatitelja. Podjelu osobnog odbitka, u Vama odgovarajućem postotku, možete zatražiti u nadležnoj ispostavi Porezne uprave ili putem sustava e-Građani.

 • Što se događa s ostatkom kapitaliziranih sredstava iz 2. stupa ukoliko iskoristim jednokratnu isplatu od 20%?
  • Ukoliko korisnik ostvaruje zakonsko pravo na jednokratnu isplatu kapitaliziranih sredstava iz 2.  stupa, a ista se isplaćuje korisniku na prvoj isplati mirovine iz 2. stupa, ostatak kapitaliziranih sredstava korisniku se isplaćuje kao doživotna mirovina i to prema obliku koju je odabrao i ugovorio u mirovinskom osiguravajućem društvu.

 • Koji su uvjeti i procedura ako želim primati mirovinu iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja (3. stup i izravne jednokratne uplate osoba)?
  • Isplata mirovine iz dobrovoljnog mirovinskog osiguravanja može se ugovoriti s Društvom najranije s navršenih 55 godina života kao privremena mirovina, a doživotna mirovina najranije s 60 godina života, sklapanjem ugovora o mirovini s Društvom.
   Iznimno, ako je član dobrovoljnog mirovinskog fonda pristupio dobrovoljnom mirovinskom fondu prije 1. siječnja 2019. godine, mirovina iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja može se isplaćivati s navršenih 50 godina života sklapanjem ugovora o mirovini s Društvom.

   Po ostvarenju dobnih uvjeta član dobrovoljnog mirovinskog fonda podnosi zahtjev za izlazak iz dobrovoljnog mirovinskog fonda i zahtjev za sklapanje ugovora o mirovini s mirovinskim osiguravajućim društvom. Iznos na računu člana dobrovoljnog mirovinskog fonda prenijet će se u odabrano mirovinsko osiguravajuće društvo koje će članu isplaćivati mirovinu.

   Sve osobe mogu izravno uplatiti novčanu doznaku za mirovine iz ponude dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.

 • Koja je razlika isplate dobrovoljnih mirovina putem MOD-a i drugih isplatitelja?
  • Ugovor o mirovini iz dobrovoljnog mirovinskog osiguranja možete prema vlastitom odabiru, bez obzira na iznos sredstava na osobnom računu u fondu, sklopiti s:

   • mirovinskim osiguravajućim društvom,
   • društvom za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom
   • društvom za životno osiguranje koje ima odobrenje za rad HANFA-e.
   Isplata mirovine iz društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom ograničena je do iznosa od 13.272,28 eur odnosno iznimno  do 17.253,96 eur ako u trenutku ostvarivanja prava na mirovinu vrijednost imovine člana dobrovoljnog mirovinskog fonda iznosi do 17.253,96 eur. Kod mirovinskog osiugravajućeg društva takvo ograničenje ne postoji. Mirovina koju isplaćuje društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima je varijabilna jer ovisi o vrijednosti obračunske jedinice fonda. Mirovinsko osiguravajuće društvo isplaćuje fiksni iznos mirovine i isplata je zajamčena.