Transparentnost politika primitaka u vezi s uključivanjem rizika održivosti

 

Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo d.d. (dalje: Društvo) u skladu sa čl. 66 Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN 22/14, 29/18, 115/18, 156/23) utvrđuje i primjenjuje razumnu politiku primitaka za članove uprave, osobe koje obavljaju ključne funkcije i druge zaposlenika ili osobe koje obavljaju poslove za Društvo čije profesionalne aktivnosti imaju značajan utjecaj na profil rizičnosti Društva.
 
Bonusi i nagrade odijeljeni su na fiksne i varijabilne iznose, a sukladno Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima, Pravilniku o organizacijskim zahtjevima mirovinskog osiguravajućeg društva (NN 2/2020) te internim aktima usklađenim sa grupnim direktivama RBA Grupe u Republici Hrvatskoj.
 
Pri utvrđivanju i primjeni politike primitaka vodi se sljedećim načelima:

  • politika primitaka utvrđuje se, provodi i održava u skladu s poslovanjem, profilom rizičnosti, ciljevima i dugoročnim interesom, financijskom stabilnosti i rezultatima Društva kao cjeline te se njome podupire dobro, razborito i djelotvorno upravljanje Društvom
  • politika primitaka u skladu je s dugoročnim interesima Društva i korisnika mirovina
  • politika primitaka uključuje mjere za izbjegavanje sukoba interesa
  • politika primitaka sukladna je dobrom i djelotvornom upravljanju rizicima i ne potiče preuzimanje rizika koji nije u skladu s profilima rizičnosti i pravilima Društva, a promiče razborito i učinkovito upravljanje Društvom
  • jasno, transparentno i djelotvorno upravljanje u pogledu primitaka i nadzora
 
Politika primitaka ne uključuje rizik održivosti, te ne postoje kvalitativni ni kvantitativni kriteriji postavljeni tako da ne potiču preuzimanje rizika vezanih uz rizik održivosti.
Odluku o početku uključivanja rizika održivosti u politiku primitaka Društvo će preispitati zajedno s Odlukom o početku uzimanja u obzir štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti kako je definirano u Izjavi o neuzimanju u obzir štetnih učinaka odluka o ulaganjima na  čimbenike održivosti.